Friday, 18 April 2014

اے دہ وطن دہ ابئ ورکہ زویہ۔۔A Da Watan Da Abai wraka Zoya , Pashto Song by Naghma

Pashto Song,
A da watan da abai wraka zoyaaa.
Za ba Tapa Ta yaka Zaar sha kana.

The Pashto Song sung By Naghma really express hate against war and love for peace and motherland of Pashtoons.
Singer,
Nagham
اے دہ وطن دہ ابئی ورکہ زویہ

naghma new pashto song 2014 by PASHTO SONGS. 
Pashto Times presentation. 

No comments:

Post a Comment