منگل، 29 اپریل، 2014

Haroon Bacha Song.

New and best song of Haroon Bacha...
Shared by Nizar yousafzai on his Face Book ID.
Reproduced by Pashto Times.
د هارون باچا په ښايسته اواز کښى تاسو ټولو ته ډالى.

ښاغلی عبدالرحیم روغانی
موت له یې پیدا کړو د حیات په بهانه
اوس به حیات ګورو د ممات په بهانه
وخت سره زاهد رنګونه اړاوي بدلېږي
ځي نن میکدې ته د جومات په بهانه
چل یې وي دیدن ته مرشد هسې بهانه شي
وکړي ملاقات، د ملاقات په بهانه
خپله دینداري لکه دانه په دام کې کېږدي
وخوري هندوستان د سومنات په بهانه
بیا چې شي تازه زاړه یادونه روغاني ته
خدای دې سوات ته راوله ، د سوات په بهانه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ښاغلی فېروز د مانېری
ساقي بوږنېږمه لږ پام راکړه
باران ورېږي ما له جام راکړه
د عمر تنده په ګوټ نه ماتېږي
نن میخانه زما په نام راکړه
په خپل وطن چرته د سیند په غاړه
خواږه یاران، سکڼی ماښام راکړه
ځان به له تا نه سپېلنی کړمه زه
څه اشاره خو دې په بام راکړه
د هر جابر سره دې ښکرې مږم
خو بدرګه د پښتون قام راکړه

کوئی تبصرے نہیں:

ایک تبصرہ شائع کریں

Thanks for visiting Pashto Times. Hope you visit us again and share the article you on social media with your kind and respected friends. We Pashto Times present the best of contents about Pashto History, Pashto Poetry, Pashto Literature, Pashto Books, Pashto watan, Pashto Personalities, Pashto politics, history of the region, biographies of well known and noted Iconic persons around the world. Pashto Times or Khatirnama surely tries to translate world most read and viewed article to Pashto or Pukhto language so our Pashto speakers friends can read it easily.